Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Szanowni Państwo,

 

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi w Powiecie Płońskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poniżej lista lokalizacji poszczególnych punktów oraz , dni i godziny urzędowania :

  1. Naruszewo – Urząd Miasta, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

        Pon.- piątek w godz. 8:00-12:00

  1. Nowe Miasto – Urząd Miasta, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

        Pon.-piątek w godz. 13:00-17:00.

 

 1.Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Uprawnionymi do uzyskania pomocy są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, nr PESEL i oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… ,

PESEL*………………………………… , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

……………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

2.Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym i sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

✔️ sporządzenie projektu pisma;

✔️ nieodpłatną mediację;

✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem strony na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacja ws wypłaty świadczeń w kwietniu 2019r

 

W związku z przypadającymi w tym miesiącu Świętami Wielkanocnymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019r. (tj. wtorek).

 

Osoby pobierające w/w świadczenia w formie gotówki zapraszamy do Kasy Urzędu Gminy Joniec w godz. 10.00-15.00.

 

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie zrealizowana dnia 25 kwietnia.

Harmonogram wypłat

Harmonogramem wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2018/2019:

 

 

Październik                             -23.10.2018

Listopad                                  -22.11.2018

Grudzień                                 -20.12.2018

Styczeń                                   - 24.01.2019

Luty                                        - 26.02.2019

Marzec                                    - 26.03.2019

Kwiecień                                - 25.04.2019

Maj                                         - 23.05.2019

Czerwiec                                - 25.06.2019

Lipiec                                     - 25.07.2019

Sierpień                                  - 22.08.2019

Wrzesień                                 - 24.09.2019

 

 

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu prezentuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płońskiego.

 

 

 

 

 

Zmiany w KDR

od 1 Stycznia 2019 roku  w Karcie Dużej Rodziny !!!!

 

Karta Dużej Rodziny uprawniająca do zniżek w sklepach, kawiarniach, restauracjach, na stacjach paliw, w bankach, instytucjach kultury, a także m.in. u niektórych przewoźników do końca 2018 roku przysługiwała wszystkim rodzicom wychowującym co najmniej troje niepełnoletnich dzieci lub uczniów i studentów do 25 roku życia.

 

Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny  tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

 Po odebraniu karty można skorzystać z licznych rabatów w punktach oznaczonych informacją "Tutaj honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

 

O przyznanie Karty Dużej Rodziny można zgłaszać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu.