Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze

 

 

Rodzina 500 +

„Rodzina 500 +” to nowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

-  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do  18 roku życia
-  świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców
- w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym faktycznie sprawują opiekę (zgodnie z wyrokiem sądu).

Kryterium dochodowe

- świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.

-  rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 500 zł jeśli jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne

 

Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie wychowawcze?

-    złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze

 

 

 

Wniosek można pobrać tu:

 

Wzór wniosku

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

- dokument tożsamości (do wglądu),

- akty urodzenia dzieci,

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

- zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2014r.;

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 roku,

- odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc od podjęcia zatrudnienia);

-odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

 

 

-    gdy rodzina ubiega się o 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, nie ma konieczności dołączania informacji o dochodach

 

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (od 01.04 do 01.07.2016 r.), rodzice otrzymają wyrównanie za cały okres od 1 kwietnia 2016r. Złożony wniosek uprawniać będzie do otrzymywania świadczenia wychowawczego do 30 września 2017 r. Następny okres przyjmowania wniosków rozpocznie się  1 sierpnia 2017 r.

 

 

Uwaga!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu zwraca się z prośbą do osób, które nie posiadają konta i będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+,  o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.