Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 132 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Joniec.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 6,34695 ton żywności;

- 619 paczek żywnościowych;

 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 15 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  15 uczestników.

Temat warsztatu brzmiał: „Finansowo silni”

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

 

 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Jońcu od dnia 1 sierpnia przyjmuje skierowania do objęcia pomocą żywnościową, tj. paczkami żywnościowymi otrzymywanymi z Banku Żywności w Ciechanowie. Zainteresowane osoby prosimy o wizytę w tut. Ośrodku w celu złożenia dokumentów.

 

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA KAŻDE DZIECKO OD 1 LIPCA 2019 ROKU

 

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 lat, bez względu na dochody rodziny.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo obydwojgu rodzicom, zgodnie z orzeczeniem sądu gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, albo

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

- opiekunowi prawnemu dziecka, albo

-dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

 

W przypadku nowo narodzonego dziecka przysługuje trzymiesięczny termin złożenia wniosku – liczony od dnia urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Ustawa umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, link poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje o terminach składania wniosków w wersji papierowej na nowy okres zasiłkowy

 • świadczenia rodzinne od 01.08.2019 r.
 • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2019 r.
 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2019 r.
 • świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.

 

Wyżej wymienione wnioski można również składać drogą elektroniczną od 01.07.2019 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa o świadczenie wychowawcze w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. na dzieci, które w tych miesiącach nie mają ustalonego prawa. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

 

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie GOPS w Jońcu.

 

Wzory wniosków można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina

 

 

 

 

Kolonie 2019

 

 

GOPS w Jońcu organizuje kolonie dla dzieci rolników oraz posiada wolne miejsca. Termin kolonii 21-31.07. Miejsce Biały Dunajec. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 23 661 64 30 lub bezpośrednio w GOPS-ie w Jońcu.