Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Kampania „Wybieram pomoc”

 

Kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana jest przede wszystkim do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc jak również do świadków przemocy. Kampania realizowana jest od 1 marca 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz  w internecie.

 

Kampania ma na celu:

  • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
  • zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
  • wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

 

Na stronie internetowej kampanii zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się m.in o:

  • rodzajach przemocy,
  • faktach o przemocy,
  • gdzie szukać przemocy.

 

Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl

Ogłoszenie o naborze patrnera

Ogłoszenie o naborze partnera

Gmina Joniec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec, informuje, że dnia 17 marca 2017 roku na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór na partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu.

Ogłoszenie o naborze partnera

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - Regulamin

 

Port Mazowsze - Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych

W dniu 1 lutego 2017 została otworzona Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze. Poradnia powstała w odpowiedzi na potrzeby i problemy rodzin zastępczych spoza Warszawy oraz rodzin adopcyjnych z województwa mazowieckiego. Poradnia oferuje pomoc terapeutyczną zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci w formie konsultacji, pracy grupowej, warsztatowej etc. Oferta jest całkowicie bezpłatna dla klientów.

 

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług poradni zaprasza się do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego. Oferta poradni dostępna jest na stronie internetowej: http://towarzystwonaszdom.pl/portmazowsze/

 

Współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu z Bankiem Żywności w Ciechanowie

 

 

 

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od września 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Od września 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej*, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej/kwalifikują się wg Wytycznych MRPiPS*, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe*, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, fasolę białą, filet z makreli w oleju, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynkę drobiową, gulasz wieprzowy z warzywami, cukier biały, olej rzepakowy, szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, ser podpuszczkowy dojrzewający. 

Prócz wsparcia żywnościowego, OPS w Jońcu ,realizować będzie cykliczne działania towarzyszące tj. np. warsztaty dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży na temat racjonalnego odżywiania.

W dniu 10 grudnia 2016 r odbył się warsztat dla młodzieży pt „Gotujemy nie marnujemy”

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), od 1.01.2017r 200 % kryterium t.j. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego w 2015 roku GOPS w Jońcu , objął wsparciem żywnościowym 178 osób.