Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA KAŻDE DZIECKO OD 1 LIPCA 2019 ROKU

 

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 lat, bez względu na dochody rodziny.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo obydwojgu rodzicom, zgodnie z orzeczeniem sądu gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, albo

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

- opiekunowi prawnemu dziecka, albo

-dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

 

W przypadku nowo narodzonego dziecka przysługuje trzymiesięczny termin złożenia wniosku – liczony od dnia urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Ustawa umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, link poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje o terminach składania wniosków w wersji papierowej na nowy okres zasiłkowy

  • świadczenia rodzinne od 01.08.2019 r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2019 r.
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2019 r.
  • świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.

 

Wyżej wymienione wnioski można również składać drogą elektroniczną od 01.07.2019 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa o świadczenie wychowawcze w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. na dzieci, które w tych miesiącach nie mają ustalonego prawa. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

 

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie GOPS w Jońcu.

 

Wzory wniosków można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina

 

 

 

 

Kolonie 2019

 

 

GOPS w Jońcu organizuje kolonie dla dzieci rolników oraz posiada wolne miejsca. Termin kolonii 21-31.07. Miejsce Biały Dunajec. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 23 661 64 30 lub bezpośrednio w GOPS-ie w Jońcu.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Szanowni Państwo,

 

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi w Powiecie Płońskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poniżej lista lokalizacji poszczególnych punktów oraz , dni i godziny urzędowania :

  1. Naruszewo – Urząd Miasta, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

        Pon.- piątek w godz. 8:00-12:00

  1. Nowe Miasto – Urząd Miasta, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

        Pon.-piątek w godz. 13:00-17:00.

 

 1.Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Uprawnionymi do uzyskania pomocy są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, nr PESEL i oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… ,

PESEL*………………………………… , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

……………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

2.Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym i sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

✔️ sporządzenie projektu pisma;

✔️ nieodpłatną mediację;

✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem strony na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacja ws wypłaty świadczeń w kwietniu 2019r

 

W związku z przypadającymi w tym miesiącu Świętami Wielkanocnymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019r. (tj. wtorek).

 

Osoby pobierające w/w świadczenia w formie gotówki zapraszamy do Kasy Urzędu Gminy Joniec w godz. 10.00-15.00.

 

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie zrealizowana dnia 25 kwietnia.