Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko

opiekun domowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu

 

 

            Kierownik – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Opiekun domowy wybrana została:

 

Pani Bogumiła Miłoszewska zam. Kuchary Żydowskie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatura Pani Bogumiły Miłoszewskiej spełnia wymogi stawiane w ogłoszeniu. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę w zakresie zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem.

 

                                                                                                                      Kierownik GOPS w Jońcu

                                                                                                                     Bogumiła Przygódzka

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wypłat dodatku węglowego

 

 

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wypłat dodatku węglowego

 

Gmina Joniec, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego, nie otrzymała dotąd żadnych środków na obsługę i wypłatę dodatku węglowego. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

 

Informacje zawarte w przedłożonych wnioskach wymagają szczegółowej weryfikacji, ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące  nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

 

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego - do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

 

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jońcu

 

ogłasza rekrutację na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych i nie wymaga przeprowadzenia naboru na podstawie art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych. 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu

Joniec 29 -09-131 Joniec

 1. Określenie stanowiska pracy :

Nazwa stanowiska pracy: opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie /umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: od 1/2 etatu (z możliwością zwiększenia wymiaru etatu )

Przewidywany termin zatrudnienia: październik  2022r.

Praca na terenie Gminy Joniec, prowadzona w miejscu zamieszkania osób korzystających
z usług opiekuńczych .

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a) obywatelstwo polskie,
 3. b) wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie,
 4. c) posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. d) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 7. Wymagania dodatkowe:
 8. a) cierpliwość, sumienność i rzetelność, samodzielność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, odpowiedzialność;
 9. d) doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
 10. e) wysoka kultura osobista;
 11. f) umiejętność organizowania pracy w domu osób korzystających z usługi;
 12. g) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji;
  Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu:
 13. 1. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
 14. Czynności gospodarcze;
 15. Czynności opiekuńcze;
 16. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 5. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. opinie, referencje,
 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej , Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko: opiekun w ośrodku pomocy społecznej -zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016r.str.1)" oraz  opatrzone własnoręcznym podpisem.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów: do 30 września 2022r.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu jak również w siedzibie GOPS-u w Jońcu od pon. do pt. w godzinach: 7.30-15.00.

Informujemy, że złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Kierownik GOPS w Jońcu zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów, a także prawo do rezygnacji z prowadzenia danego postępowania rekrutacyjnego;

VII. Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej www.gopsjoniec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jońcu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 6616430

Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

                                                                                      Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                       Bogumiła Przygódzka

Dobry start

                                                                                                        

 

 

 

Program Dobry Start 300+  
wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

ZUS przyznaje świadczenie 300+ w ramach rządowego programu Dobry Start

 

Wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
 • systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
 • portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.

Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.

Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Dobry Start, który został złożony do 31 sierpnia, ZUS ma czas do 30 września 2022 r.

Jeśli konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie sms na numer telefonu wskazany we wniosku.

 Jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS:

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby  zarówno rodzic, jak
i dziecko mieli numery PESEL

Więcej informacji o 300+

 

Źródło: www.zus.pl

 

 

Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II

                                            

 

   Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II

 

 

 

Gmina Joniec przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z pozyskanych środków zakupiono  12szt. opasek bezpieczeństwa wraz z usługą tele-opieki aktywną do końca 2022 roku.

 Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu.

Adresatami programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, którzy maja problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom.

 Seniorom zostały udostępnione tzw. „Opaski bezpieczeństwa” wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • Detektor upadku,
 • Czujnik zdjęcia opaski,
 • Lokalizator GPS,
 • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

 Usługa ”opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu dla mieszkańców gminy Joniec  jest bezpłatna.