Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Pomoc Społeczna - tryb udzielania pomocy

 

Etapy przyznania świadczenia z pomocy społecznej

 

 • zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy (art. 102)
 • zebranie dokumentacji potwierdzającej dochody oraz dołączenie innych zaświadczeń wykazujących sytuację materialną, bytową i zdrowotną rodziny
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego (art. 107)
 • sporządzenie decyzji i wydanie jej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (t. j.Dz.U.2016.23) osobie ubiegającej się o pomoc
 • realizacja przyznanych świadczeń

 

Wszczęcie sprawy - jest to zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy.

 

Można to zrobić poprzez osobiste zgłoszenie się do naszego ośrodka, gdzie pracownik socjalny sporządzi na miejscu protokół z wnioskowaną pomocą.

 

Podanie o pomoc można również wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w naszym ośrodku.

 

Czasami sprawa zostaje wszczęta "z urzędu" - ma to miejsce na podstawie rozeznania pracownika społecznego lub zgłoszenia od innych osób lub organizacji społecznych.

 

Wywiad środowiskowy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Dz. U. 2012 poz. 712)

 

Wywiad środowiskowy jest podstawą do wydania decyzji. Przeprowadza go pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, w terminie do 14 dni od wszczęcia postępowania (w sprawach niecierpiących zwłoki - w terminie 2 dni).

 

Celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji rodzinnej, bytowej, dochodowej, zawodowej i zdrowotnej. Osoba ubiegająca się o pomoc zobowiązana jest do zgromadzenia dokumentów potwierdzających w/w sytuacje. Dokumenty te można dołączyć do podania o pomoc lub przedłożyć pracownikowi społecznemu podczas przeprowadzania przez niego wywiadu środowiskowego.

 

 

Wymagane dokumenty (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2015, poz. 163 z późn. zm.).

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustala się na podstawie przedstawionych następujących dokumentów (art. 107, ust 5b):

 

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia (do wglądu),
 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia; orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji; orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informacje o potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • zaświadczenie lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zawierających informacje o potrąceniach na podatek dochodowy oraz odprowadzane składki,
 • zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które opłacane były składki społeczne oraz o okresach nieskładkowych,
 • dowodu otrzymania renty lub emerytury oraz zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 • zaświadczenia z urzędu gminy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenia wystawionego przez szkołę lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej lub wyższej,
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
 • zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc potwierdzającego zobowiązanie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • zaświadczenie lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zaświadczenia lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy,
 • oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy,
 • zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • oświadczenia o stanie majątkowym.

 

Na podstawie danych zebranych w trakcie wywiadu pracownik socjalny ocenia globalnie sytuację osoby/rodziny (dotyczy to potrzeb, ale i możliwości) oraz proponuje formy i zakres pomocy.

 

Za przedstawienie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialność karna.

 

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczna z rezygnacją o ubieganie się o przyznanie pomocy.

 

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej rozpatruje złożone podania w oparciu o sporządzony przez pracownika społecznego wywiad środowiskowy oraz dołączone dokumenty.

 

Decyzja wydawana jest zawsze w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pomoc nie zgadza się z treścią decyzji, może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie osobiście lub za pośrednictwem Ośrodka w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Realizacja świadczenia

 

Świadczenia finansowe są wypłacane w Kasie Urzędu Gminy w Jońcu w godzinach od 12-ej do 15-ej, przekazywane przekazem pocztowym lub na konto bankowe wskazane przez osobę ubiegającą się o pomoc, w dniu wskazanym w decyzji.

 

O szczegółach realizacji świadczeń niefinansowych osoby ubiegające się są informowane w decyzji.