Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Informacja GOPS

 

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu

 

Fundusz alimentacyjny

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. można składać od dnia 1 sierpnia 2014 r.

 

Świadczenia rodzinne

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. są przyjmowane od dnia 1 września 2014r.

 

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń, a także druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu w godzinach 7.30-15.00 lub pod numerem tel. (23) 66 16 430.

 

pracownik_socjalny

KIEROWNIK  GMINNEGO   OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  JOŃCU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

 

PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a)   Dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych  lub  wykształcenie wyższe o kierunku :

praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie pracy socjalnej,

b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

d)  skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

e) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielenia pomocy,

f)   opracowywanie i realizowanie kontraktów socjalnych,

g) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i  ograniczania patologii i skutków negatywnych

zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

h)  wspieranie rodzin w których występują różnego rodzaju dysfunkcje,

i)   udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki.

 

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie,

f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu 09-131 Joniec 29 lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka.