Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej do dnia 21 października 2021 roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityk Społecznej ogłosiło nabór do  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

  dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych. Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

  ograniczanie skutków niepełnosprawności,

  stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

  przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  załatwianiu spraw urzędowych;

  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dla dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

Program trwa od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jońcu tel. 236616430 do 21 października 2021 roku.