Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu

 

 

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu poszukuje asystenta rodziny na umowę zlecenie

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydata:
 2. a) obywatelstwo polskie;
 3. b) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 4. c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 5. d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 6. Wymagania dodatkowe:
 7. a) znajomość przepisów z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 8. b) obsługa komputera
 9. c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 10. d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

e)znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

 1. f) samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 2. g) umiejętność pracy w zespole,
 3. h) odporność na stres,
 4. i) prawo jazdy kat. B
 5. Zadania wykonywane na stanowisku:
 6. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 7. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

- sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 2. a) praca na umowę zlecenie
 3. b) miejsce: teren gminy Joniec

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 6616430